SDH Kněžice

Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci

Historie

Členská základna

Členská základna ke dni 20.12. 2008 měla celkem 108 členů, z toho bylo 13 dětí, 9 žen a 86 mužů.

 

Historie

Psal se rok 1878, kdy bratři Jan a Theodor Sobotkovi založili v Kněžicích Sbor dobrovolných hasičů.  Stroj, výzbroj a výstroj zakoupila obec. Těmito slovy hovoří o počátcích požárnictví v Kněžicích Domovopis Kněžic i požární kronika. Mimo jiné uvádí i jména zakládajících členů, prvních starostů, velitelů a jednatelů. Dovídáme se, že jen za prvních 5O. let svého trvání zasáhl sbor při 85 požárech, včetně největšího v roce 1885, kdy v naší obci vyhořelo 57 obytných stavení a stodol. Oheň tenkrát vznikl v čp. 27 od vysypaného popele a šířil se jako lavina, neboť bylo mimořádné sucho a téměř žádná voda na hašení.  Kněžický hasičský sbor se zúčastňoval a nadále zúčastňuje i požárů přespolních, hlavně v Brtnici, Opatově a Stonařově, jak souhlasně dokládají ústní podaní i kronika.

První místní požár vznikl roku 1878, týž den po obdržení stříkačky v domě čp. 55, kde stříkačka byla umístěna. Hasičům se jen s námahou podařilo stroj vytáhnout s hořící kůlny.

Zajímavé byly požáry mlýnů v Kněžicích. Roku 1898 byl požárem zničen mlýn čp. 42, právě když se konal hasičský ples. V roce 1908 lehla popelem pila a v roce 1930 hořelo v čp. 42 opět.  Rovněž mlýn čp. 107 byl dvakrát za prvních sto let působení hasičů v Kněžicích postižen požárem. Bylo to v roce 1925, kdo shořel mlýn i pila a v roce 1935, kdy do základu vyhořela pila.

 

V roce 1938 si sbor pořídil za své náklady první motorovou stříkačku. Bylo to v době, kdy nebyly ze strany obce poskytovány dotace, členové sboru si pořizovali stejnokroje, výzbroj a výstroj z výtěžků zábav, plesů a z příspěvků občanů. V roce 1965 pak byla kněžickým hasičům přidělena státní požární inspekcí nová motorová stříkačka a stará měla být rozmontována na náhradní součástky.

 

Hasičský sbor byl dlouhou dobu jediným spolkem v obci. Hašení požárů nebylo jeho jedinou činností, byl i střediskem společenským. Pořádal taneční zábavy, výlety, maškarní průvody a hlavně plesy. Dříve se konaly za neuvěřitelných podmínek v hostinci, ale těšili se na ně mladí i staří. Naši mladí členové v dobré tradici požárnických plesů pokračují.

 

Kolem 50. a počátkem 60. let hráli kněžičtí požárníci dokonce divadlo. Skupina ochotníků pod hlavičkou „Divadelní kroužek požárníci ochrany“ s velkým zaujetím nacvičil řadu divadelních her, se kterými hostoval v okolních obcích. Některé se dočkaly i 9 repríz. Kroužek se zúčastnil okresních přehlídek a soutěží LUT. Největšího úspěchu dosáhl v roce 1960 s divadelní hrou Aloise Jiráska „Lucerna“, se kterou postoupil do krajského kola a umístil se na 2. místě.

Na divadelní představení požárníci a všichni přátelé divadla v Kněžicích rádi vzpomínají.

 

Po skoro sto letech své činnosti se touha členů mít svou vlastní a po všech stránkách vyhovující požární zbrojnici stala skutečností.

Je až neuvěřitelné, v jakých podmínkách měli požárníci v minulosti svého trvání potřebnou výzbroj a výstroj. V malém, vlhkém prostoru pod radnicí. O stavbě zbrojnice se hovořilo desítky let – co bylo jen návrhů a diskuzí o jejím umístění.

Až přišel rok 1972 – nově zvolený národní výbor spolu s VO KSČ vyhlásil náročný volební program, jehož součástí byla výstavba požární zbrojnice. Projekt vypracoval dlouholetý požárník – Jaroslav Suchánek z Brtnice. Stavba byla situována na velmi vhodném místě – ve středu obce. Na podzim v roce 1972 byly prováděny přípravné práce. Byla zbourána stará kůlna, lednice, jatka, odklizen materiál, provedeny zemní práce a výkop základů. V této fázi odpracovali členové SPO 614 brigádnických hodin

Vlastní stavba zbrojnice byla započata na jaře roku 1973. Podílela se na ni stavební skupina MNV – díky všestranné péči národního výboru měla rychlý průběh. K 1. lednu 1974 byla již z 80 % hotova. V průběhu následujícího roku byly prováděny instalační práce a fasáda. Byly to prakticky závěrečné práce na požární zbrojnici. V roce 1975 byla budova předána do užívání. Z díla, které představuje hodnotu téměř půl miliónu korun, mají právem radost všichni občané.

 

 

Současnost

 

Z novodobé historie stojí za připomenutí roky 2002 a 2003, kdy v roce 2002 lehlo popelem hospodářské stavení patřící k domu č.p. 38 ?? a v roce 2003 byly požárem zničeny obě opily v obci. Spolu s první pilou obec přišla i o jednu z významných budov – o mlýn. I přes velké úsilí všech přítomných se nedokázalo tento kus obecní historie zachránit.

 

 

Od roku 2004 se Sbor dobrovolných hasičů v Kněžicích může pyšnit Novým areálem, kde se kromě soutěží a tréninků konají i různé druhy oslav a podobných akcí.  Do této doby veškeré požární soutěže a tréninky probíhaly na školním hřišti.  Během čtyř let se v areálu vybudovala pěkná klubovna, dřevěná pergola, toalety, sklad soutěžní techniky, do země byla uložena elektronická časomíra a v souvislosti s ní vystavěná i „poslední budova“.

I v současnosti není jedinou činností kněžických hasičů hašení požárů, ale jsou to i kulturní akce, jako jsou plesy, zábavy, kácení máje či pálení čarodějnic.

 

 

 

 

 

hasici brusirna1.JPG

Fotka už nějaký ten rok zpátky, když se ještě soutěžilo za brusírnu

 
© 2008 SDH Kněžice webmaster cesc07@seznam.cz